monety

Czym są progi podatkowe i jak działają

Warto poznać podstawowe zasady, na podstawie których obliczany jest podatek dochodowy. Znając takie pojęcia jak skala podatku czy progi podatkowe będziemy wiedzieć, jakim podatkiem objęte są nasze dochody i kiedy ten podatek może ulec zmianie. Zobacz, ile wynoszą i jak działają progi podatkowe.

Progi podatkowe – co to?

Skalą podatkową, nazywamy wzór na podstawie którego wyliczana jest wysokość podatku, jaki zapłaci każdy podatnik od uzyskanego dochodu w przedziale jednego roku podatkowego. Skala ta ma swoje przedziały, które nazywamy właśnie progami podatkowymi.

Progi podatkowe służą więc określeniu stawki podatku, wedle której opodatkowany zostanie uzyskany dochód. Po przekroczeniu określonego progu stawka opodatkowania naszego dochodu się zmieni, nie jest więc on stały i może wzrosnąć wraz ze wzrostem dochodu podatnika.

Jak kształtują się progi podatkowe w 2018 roku

Mimo zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2175), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., progi podatkowe nie uległy zmianie. Przepisy, w brzmieniu nadanym niniejszą nowelizacją, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązującymi progami będą stawki podatku 18 %. i 32 %. To do jakiego progu podatkowego zostaniemy zakwalifikowani zależy od dochodu, który osiągniemy w 2018 roku.

  • pierwszy próg podatkowy 18 % dotyczy osób, których dochody nie przekroczyły kwoty 85 528 złotych,
  • drugi próg podatkowy 32% przypisany jest podatnikom, których dochód przekroczył kwotę 85 528 złotych.

Kwota podatku po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego

Należy pamiętać, że gdy wkroczymy w pułap większego podatku 32 % nie oznacza to wcale, że cały dochód zostanie opodatkowany według wyższego progu. Wyższy podatek zostanie naliczony jedynie od części, które przekraczają kwotę 85 528 zł.

Wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego wynosi tyle samo, co w latach ubiegłych czyli 15 395 zł 04 gr. Jeżeli dochody podatnika w 2018 r. przekroczą kwotę 85 528 zł, płaci on 15 395 zł 04 gr oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. 

Kwota wolna od podatku – zmiany w ustawie

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik opłacający podatek według skali podatkowej nie musi płacić ani złotówki podatku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 roku kwota zmniejszająca podatek w roku 2018, wynosić będzie:

  • 1440 zł dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł
  • 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 złi nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
  • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł 
    i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr ×(podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Warto poznać zasady, które regulują opodatkowanie twojego dochodu. Będziesz wówczas wiedział, jak go samodzielnie obliczyć i skąd wzięła się jego wysokość.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *